Home Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Valet Parking 4U

Algemeen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Valet Parking 4U : Het bedrijf dat het voertuig van de luchthavenreizigers die op luchthaven Schiphol gebruik maken van reguliere lijndiensten of charters, in ontvangst neemt, parkeert en aflevert.
Hierna te noemen V.P
Reiziger: Natuurlijk persoon welke telefonisch of via de website een reservering heeft geplaatst voor de valet parkeerservice van V.P..
Parkeerperiode: De periode waarin het voertuig van reiziger wordt geparkeerd. Dit is de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de einddatum (deze datum meegerekend) van het parkeren.
Parkeerovereenkomst: de overeenkomst om in opdracht van de reiziger tegen betaling van honorarium en kosten de auto van de reiziger te parkeren.


Artikel 1: Totstandkoming van de overeenkomst:
1.1. De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat een door de reiziger en V.P.ondertekende opdrachtbevestiging door V.P.retour is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door reiziger aan V.P.verstrekte informatie welke bij de reservering zijn verstrekt, zoals aankomst‐ en vertrektijd, de gegevens van het voertuig van reiziger. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
1.2. De overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
1.3. Bij het tekenen van de parkeerovereenkomst worden de sleutels overhandigd en gaat de reiziger akkoord met het parkeren van zijn voertuig door V.P.en dat V.P.bij terugkomst weer retourneert bij de aankomsthal voor de reiziger.
1.4. De overeenkomst wordt aangegaan voor de genoemde parkeerperiode zoals in de overeenkomst vermeldt, waarna deze automatisch wordt beeindigd.


Artikel 2: Reservering
2.1. Reserveren: Reiziger kan door het maken van een boeking waarin aankomst‐ en retourtijden dienen te worden aangegeven, een valet parkeerservice reserveren.
2.2. Non acceptatie: V.P. heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen niet te accepteren.


Artikel 3: Parkeren en retourneren
3.1. Parkeren: Bij aankomst dienen de autosleutels te worden afgegeven aan V.P.
3.2. Retourneren: De reiziger dient V.P., op het daarvoor bestemde telefoonnummer, te bellen als zij geland is. Het voertuig en de sleutels worden aan reiziger geretourneerd na het tonen van een kopie van de parkeerovereenkomst en geldige
legitimatie die aantoont dat de parkeerovereenkomst door reiziger is aangegaan. V.P.behoudt zich het recht voor een fotokopie te maken van de legitimatie. V.P.behoudt zich het recht voor het voertuig van reiziger niet af te geven, indien bovenstaande documenten niet kunnen worden overlegd.
3.3. Vertraging: De in de reservering vermelde terugvlucht, tenzij niet vooraf bekend, is bepalend voor het gereed zetten van het voertuig bij terugkomst. V.P.heeft een inspanningsverpichting om het voertuig van Reiziger zoveel als mogelijk bij aankomst gereed
te zetten, echter het kan voorkomen dat reiziger bij terugkomst op het voertuig dient te wachten door onvoorziene omstandigheden. V.P.kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De reiziger is verplicht te melden wanneer er met een andere vlucht retour
gereisd wordt.
3.4. Wachten: Er is een standaard wachttijd opgenomen in de tarieven. Bij vertraging wordt doorV.P.geen additioneel wachtgeld in rekening gebracht.


Artikel 4: Reserveren, betalen en annuleren
4.1. Reserveren: Reiziger kan te allen tijden tot 1 uur voor aanvang van de parkeerperiode, een boeking voor de parkeerfaciliteit maken. Boekingen binnen 1 uur voor de aanvang van de parkeerperiode, kunnen uitsluitend via 023-7600036 na telefonisch overleg, gemaakt
worden.
4.2. Betalen: Op de site of bij vertrek van reiziger zal betaling ofwel contant ofwel per pinbetaling plaatsvinden.
4.3. Annuleren: Reiziger kan de boeking tot 12 uur voor vertrek kosteloos annuleren. Bij annuleringen binnen 12 uur voor vertrek wordt het volledige reserveringsbedrag in rekening gebracht.

 

Artikel 5: Verplichtingen bevoegdheden reiziger
Reiziger is gehouden:
A. er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) is uitgeschakeld. V.P.zal slechts gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verrijden van het voertuig (o.a. verlichting, spiegelbediening, stoel). Indien het voertuig van de reiziger niet start, zal
V.P. geen actie ondernemen om het voertuig te starten, tenzij de reiziger dit wenst. Het risico ligt dan bij de reiziger die V.P.opdracht heeft gegeven.
B. dat er geen waardevolle spullen in de auto worden achtergelaten.
C. er voor zorg te dragen dat het voertuig tijdens de boekingsperiode, afdoende verzekerd is.


Artikel 6: Verplichtingen en bevoegdheden van V.P.:
A. V.P.is verplicht en bevoegd de auto van reiziger te parkeren.
B. V.P.is verplicht aan de reiziger op diens verzoek zijn rijbewijs en legitimatie te tonen
C. V.P.is bevoegd wijzigingen aan te brengen, in onder andere de stand van de stoel en spiegel, welke noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van het voertuig.
D. V.P.is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens verkregen in verband met de reservering of anderzijds conform de Wet Persoonsregistratie
E. V.P.verplicht zich met gekwalificeerd en vakbekwaam personeel, het voertuig van de reiziger te parkeren (Hoofddorp / Schiphol-Rijk). V.P.verplicht zich deze werkzaamheden op deugdelijke wijze te verrichten. Dit betekent dat medewerkers van V.P.minimaal 3 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, een bewijs van goed gedrag kunnen overleggen, niet langer dan acht uur
aansluitend werkzaamheden verrichten, voldoende pauzeren tijdens de werkzaamheden en 12 uur voor aanvang en tijdens de werkzaamheden geen stimulerende middelen (inclusief) alcoholhoudende dranken) tot zich nemen.
Bij het in ontvangst nemen van de auto zal de huidige staat van de auto visueel vastgesteld worden. Eventuele schades worden genoteerd op het daarvoor bestemde auto logboek.


7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1. V.P.zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de reiziger aan V.P.onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is V.P.voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
7.2.V.P.is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan het voertuig van de reiziger die ontstaan tijdens het vervoer en/of in de periode dat het voertuig geparkeerd staat. Parkeren gebeurt op eigen risico van de reiziger. Reiziger wordt geacht zijn voertuig afdoende verzekerd te hebben.V.P.is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor diefstal. Diefstal voor, tijdens of na de parkeerperiode kan niet op V.P.verhaald worden.
7.3. Indien de reiziger aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden en/of als gevolg van een toerekenbaar tekort schieten van V.P.  dan is V.P.voor die schade aansprakelijk voor zover haar verzekering de schade vergoedt, tenzij er sprake is opzet en/of grove schuld.


8. VERVALTERMIJN
Voor zover in de overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de reiziger uit welken hoofde ook jegens V.P.in ieder geval na het verstrijken van een week vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat
Reiziger deze rechten en/of bevoegdheden jegens V.P.V.kan aanwenden.


9. TOEPASSELIJK RECHT
9.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen V.P.en de reiziger is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen V.P.is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
9.2. Wijzigingen: Wijzigingen in de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

 
Reserverings formulier
Het is vandaag
Ongeldige invoer
Persoonlijke gegevens
Naam (*)
Ongeldige invoer
Telefoon (*)
Ongeldige invoer
Email (*)
Ongeldige invoer
Auto Gegevens
Kenteken (*)
Ongeldige invoer
Merk (*)
Ongeldige invoer
Kleur (*)
Ongeldige invoer
Reisgegevens
Vluchtnummer vertrek (*)
Ongeldige invoer
Vluchtnummer aankomst
Ongeldige invoer
Vertrek (*)
Ongeldige invoer
Vertrektijd (*)
Ongeldige invoer
Aankomst (*)
Ongeldige invoer
Aankomsttijd (*)
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Hoe laat bent u op Schiphol? (*)
Ongeldige invoer
Totale parkeerperiode
Ongeldige invoer
BTW Bedrag
Ongeldige invoer
Bedrag incl btw
Ongeldige invoer
Opmerkingen en vragen
Ongeldige invoer
Akkoord voorwaarden (*)
Ongeldige invoer
  
Betaalkeuze
Ongeldige invoer